Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Newyddion

Mae amser i gymryd rhan yn y cyfrifiad o hyd

Ddydd Sul 21 Mawrth, aeth miliynau o bobl ledled Cymru a Lloegr ati i ateb cwestiynau allweddol amdanyn nhw eu hunain a’u cartrefi er mwyn sicrhau y caiff gwasanaethau lleol ym mhob cymuned eu llywio gan y wybodaeth orau posibl.

Fodd bynnag, i'r rhai hynny nad ydynt wedi cyflwyno eu holiaduron eto – ar lein neu ar bapur – neu'r rhai sydd efallai wedi colli eu llythyr gwahoddiad, mae llawer o help ar gael.

“Mae angen i'r wybodaeth a rowch ymwneud â phwy sy'n byw yn eich cartref fel arfer ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, sef dydd Sul 21 Mawrth ond, os nad ydych chi wedi llenwi eich holiadur eto, cofiwch wneud hynny – mae amser ar ôl o hyd,” meddai Dirprwy Ystadegydd Gwladol y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Iain Bell.

“Dylai pob cartref fod wedi cael llythyr yn ei wahodd i gymryd rhan ac rydym ni wedi cael ymateb gwych hyd yma. Os nad ydych chi wedi cael eich llythyr, neu os ydych chi wedi'i golli, gallwch fynd ar lein i www.cyfrifiad.gov.uk a gofyn am god mynediad unigryw newydd.

“Mae digon o help ar gael, gan gynnwys cymorth wyneb yn wyneb yng Nghanolfannau Cymorth lleol y Cyfrifiad.

“Cyn bo hir, bydd swyddogion maes yn dechrau ymweld â chartrefi nad ydynt wedi cwblhau eu cyfrifiad. Byddant yn dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol a chadw'n ddiogel rhag COVID-19, gan helpu pobl i gymryd rhan.

“Byddant yn gwisgo cyfarpar diogelu personol ac ni fydd byth angen iddynt fynd i mewn i gartrefi pobl. Byddant yn gweithredu mewn ffordd debyg i weithwyr post neu gwmnïau danfon bwyd.”

Bydd canlyniadau'r cyfrifiad yn taflu goleuni ar anghenion grwpiau a chymunedau gwahanol, a'r anghydraddoldebau mae pobl yn eu profi, gan sicrhau y bydd y penderfyniadau mawr a fydd yn wynebu'r wlad yn dilyn y pandemig ac ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn seiliedig ar y wybodaeth orau posibl, drwy'r atebion dienw a gaiff eu rhoi.

Ni fydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol byth yn rhannu manylion personol ac ni fydd neb, gan gynnwys cyrff y llywodraeth, yn gallu eich adnabod chi yn ystadegau'r cyfrifiad. Caiff cofnodion personol y cyfrifiad eu cadw'n ddiogel am 100 mlynedd a dim ond wedyn y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu eu gweld.

Os na fydd pobl yn cwblhau'r cyfrifiad, efallai y bydd yn rhaid iddynt dalu dirwy o hyd at £1,000.

census.gov.uk

Achub Bywyd Cymru

Cyffwrdd â Bywyd (PDF)

Cau Ffrydd

Penybanc, 1-2 Marwth

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr U4038 Penybanc, Llandeilo o fan sydd 846 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd â'r C2118, am bellter o 150 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd MJ Quinn yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar gyfer BT Openreach rhwng 09:00 dydd Llun 1 Mawrth, 2021 a 17:00 dydd Mawrth 2 Mawrth, 2021.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sydd am deithio tua'r gogledd-orllewin fydd mynd i gyfeiriad y de-ddwyrain ar hyd yr U4038 gan fynd heibio i Cwmwern hyd at y gyffordd â'r C2118. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a pharhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin ar hyd yr C2118, gan fynd heibio i Brynteilo a Phant-y-clai hyd at y gyffordd â'r U4014. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a pharhau i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ar hyd yr U4014, gan fynd heibio i Bryncadno hyd at y gyffordd â'r U4038. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a pharhau i gyfeiriad y de-ddwyrain ar hyd yr U4038 i ddychwelyd i fan sydd i'r gogledd-orllewin o'r man lle mae'r ffordd ynghau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de-ddwyrain.

Cynllun Penybanc (.4MB)

Salem, 9-10 Mawrth 2021

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr C2154 Salem, Llandeilo, o'r gyffordd â'r U4046 am bellter o 254 metr i gyfeiriad y de-orllewin.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd MJ Quinn yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar gyfer BT Openreach rhwng 09:00 dydd Mawrth 9 Mawrth 2021 a 17:00 dydd Mercher 10 Mawrth 2021.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sy'n teithio i gyfeiriad y de-orllewin fydd mynd i gyfeiriad y de / de-orllewin ar hyd yr C2177, gan fynd heibio i Pistyllgwyn, Cwmwern a Neuadd Deg, hyd at y gyffordd â'r C2118. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a pharhau i gyfeiriad y gorllewin / gogledd-orllewin ar hyd yr C2118, gan fynd heibio i Pencraig, Brynteilo, Pantyclai, Pantymaen a Maesteilo, hyd at y gyffordd â'r C2154. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a theithio i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ar hyd yr C2154, gan fynd heibio i Llwynpartidge, Glanyrafon a Pantyffynnon, er mwyn dychwelyd i fan sydd i'r de-orllewin o'r man lle mae'r ffordd ar gau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd-ddwyrain.

Cynllun Salem (1.7MB)

Cwmifor, 15-16 Marwth

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro ffordd yr C2162, Cwmifor, Llandeilo, o fan sydd 840 metr i'r gogledd o'r gyffordd â'r A40 am bellter o 150 metr i gyfeiriad y gogledd.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd MJ Quinn yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ran Openreach rhwng 09:00 dydd Llun 15 Mawrth 2021 a 17:00 dydd Mawrth 16th Mawrth 2021.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sydd am deithio tua'r gogledd fydd teithio ar hyd yr C2162 i gyfeiriad y de hyd at y gyffordd â'r A40, gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Eglwys Sant Paul. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith ger eiddo a elwir yn Bryngolau a pharhau ar hyd yr A40 i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain hyd at y gyffordd â'r U4489 gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Capel Isaf a Ty Brynteilo. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith ger eiddo a elwir yn Ywen-Fach a pharhau ar hyd yr U4489 i gyfeiriad y gogledd-orllewin hyd at y gyffordd â'r C2162 gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Smallbrook a Hill-Crest. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr C2162 i gyfeiriad y de-orllewin/de gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Springfield i ddychwelyd i fan sydd i'r gogledd o'r man lle mae'r ffordd ynghau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de.

Cynllun Cwmifor (.5MB)

Llandeilo, 16-17 Marwth 2021

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr U4021, Llandeilo o bwynt 270 metr i'r de-ddwyrain o'r gyffordd â'r C2177 am bellter o 160 metr tua'r de-ddwyrain.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd MJ Quinn yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ran Openreach rhwng 09:00 ddydd Mawrth 16 Mawrth 2021 a 17:00 ddydd Mercher 17 Mawrth 2021.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de-ddwyrain fydd teithio ar hyd yr U4021 tua'r gogledd-orllewin hyd at y gyffordd â'r C2177, gan fynd heibio i eiddo a adwaenir fel Bryn Heulog. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith ger eiddo a adwaenir fel Ty Isaf a theithio ar hyd yr C2177 tua'r de hyd at y gyffordd â'r A40 gan fynd heibio i eiddo a adwaenir fel Tyrmynydd a Cefnllwydcoed. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a theithio ar hyd yr A40 tua'r dwyrain hyd at y gylchfan. Wrth y gylchfan, defnyddio'r allanfa gyntaf a theithio ar hyd yr A40 tua'r gogledd-ddwyrain hyd at y gyffordd â'r B4302. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith ger eiddo a adwaenir fel Cilcennen a theithio ar hyd y B4302 tua'r gogledd hyd at y gyffordd â'r U4021 gan fynd heibio i eiddo a adwaenir fel Bryn-Hyfryd a Bryncoed. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith ger eiddo a adwaenir fel Gwynfryn a theithio ar hyd yr U4021 tua'r gogledd-orllewin er mwyn dychwelyd i fan sydd i'r de-ddwyrain o'r man lle mae'r ffordd ar gau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd-orllewin.

Cynllun Llandeilo (.5MB)

Capel Isaac, 17-18 Mawrth 2021

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr U4014, Capel Isaac, Llandeilo o fan sydd 174 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd â'r C2118 am bellter o 220 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd MJ Quinn yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar gyfer BT Openreach rhwng 09:00 dydd Mercher 17 Mawrth, 2021 a 17:00 dydd Iau 18 Mawrth, 2021.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sy'n teithio i gyfeiriad y de-orllewin fydd mynd i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ar hyd yr U4014, gan fynd heibio i Bistyllgwyn a Bryncadno hyd at y gyffordd â'r U4038. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a pharhau i gyfeiriad y de-ddwyrain ar hyd yr U4038, gan fynd heibio i'r eiddo a enwir yn Rhiw, Cefnrhiwlas, Caegroes a Chwm Wen hyd at y gyffordd â'r C2118. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a pharhau i gyfeiriad y gorllewin/gogledd-orllewin ar hyd yr C2118, gan fynd heibio i Frynteilo, Pant-y-clai a Glandwr hyd at y gyffordd â'r U4014. Troi i'r dde wrth y gyffordd a theithio tua'r gogledd-orllewin ar hyd yr U4014 i ddychwelyd i fan sydd i'r de-orllewin o'r man lle mae'r ffordd ar gau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd-ddwyrain.

Cynllun Capel Isaac (.4MB)

Taliaris, 16-17 Mawrth 2021

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro ffordd yr U4015, gyferbyn â'r eiddo a elwir yn Bwthyn Taliaris, Taliaris, Llandeilo, o fan sydd 300 metr i'r gorllewin o'r gyffordd â'r B4302 am bellter o 200 metr i gyfeiriad y gorllewin.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd MJ Quinn yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ran Openreach rhwng 09:00 Dydd Mawrth 16 Mawrth 2021 a 17:00 Dydd Mercher 17 Mawrth 2021.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sydd am deithio tua'r gorllewin fydd teithio ar hyd yr U4015 i gyfeiriad y dwyrain hyd at y gyffordd â'r B4302. Wrth y gyffordd, troi i'r dde ger yr eiddo a elwir yn Old Church Hall a pharhau ar hyd y B4302 i gyfeiriad y de-orllewin hyd at y gyffordd â'r U4026. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a pharhau ar hyd yr U4026 i gyfeiriad y gogledd hyd at y gyffordd â'r U4015. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a pharhau ar hyd yr U4015 i gyfeiriad y dwyrain gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Y Rodfa i ddychwelyd i fan sydd i'r gorllewin o'r man lle mae'r ffordd ynghau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r dwyrain.

Cynllun Taliaris (.4MB)

Capel Isaac / Penybanc, 22-23 Mawrth 2021

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro ffordd y C2118, Capel Isaac i Ben-y-banc, Llandeilo, o fan sydd 640 metr i'r dwyrain o'r gyffordd â'r C2177 am bellter o 180 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd MJ Quinn yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ran Openreach rhwng 09:00 dydd Llun 22 Mawrth 2021 a 17:00 dydd Mawrth 23 Mawrth 2021.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sydd am deithio tua'r dwyrain fydd parhau ar hyd y C2118 i gyfeiriad y gorllewin hyd at y gyffordd â'r C2177. Troi i'r chwith wrth y gyffordd a pharhau ar hyd y C2177 i gyfeiriad y de / de-ddwyrain hyd at y gyffordd â'r A40, gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Pontbren a Llwynhelig. Troi i'r chwith wrth y gyffordd a pharhau ar hyd yr A40 i gyfeiriad y dwyrain hyd at y gyffordd â'r gylchfan. Defnyddio'r allanfa gyntaf wrth y gylchfan a pharhau ar hyd yr A40 i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain hyd at y gyffordd â'r B4302. Troi i'r chwith wrth y gyffordd a pharhau ar hyd y B4302 i gyfeiriad y gogledd hyd at y gyffordd â'r C2118, gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Bron-y-Gaer a Bryn-Hyfryd. Troi i'r chwith wrth y gyffordd a pharhau ar hyd y C2118 i gyfeiriad y gorllewin i ddychwelyd i fan sydd i'r dwyrain o'r man lle mae'r ffordd ynghau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gorllewin.

Y newyddion diweddaraf

 • Mynnwch ddweud eich dweud ar gyllid a blaenoriaethau'r heddlu - Llythyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
 • Byddwch yn barod am Gyfrifiad 2021

  Bydd cymunedau yn Sir Gar a Sir Benfro yn cael cymorth ychwanegol wrth i Gyfrifiad 2021 nesáu

  Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi penodi Rheolwr Ymgysylltu'r Cyfrifiad i gefnogi trigolion Sir Gar a Sir Benfro a helpu i wneud Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant.

  Bydd Nia Taylor, Rheolwr Ymgysylltu'r Cyfrifiad yr ardal, yn helpu sefydliadau, elusennau a grwpiau ffydd ac arweinwyr cymunedol yn y ddau Sir i godi ymwybyddiaeth o'r cyfrifiad a pha mor bwysig yw sicrhau bod trigolion yn cymryd rhan.

  Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd yw'r cyfrifiad ac mae'n cynnig ciplun o gartrefi yng Nghymru a Lloegr sy'n helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus.

  Bydd gofyn i bawb ledled Cymru a Lloegr gymryd rhan a bydd y wybodaeth y bydd pobl yn ei rhannu yn penderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu. Yn y pen draw, bydd yn sicrhau bod arian yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau brys, gofal iechyd, lleoedd mewn ysgolion a gwasanaethau hanfodol eraill.

  Dywedodd Pete Benton, Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r Cyfrifiad: “Mae rheolwyr ymgysylltu'r cyfrifiad a'r cynghorwyr cymunedol rydym wedi'u penodi yn chwarae rôl hollbwysig wrth sicrhau bod pawb yn deall pam mae'r cyfrifiad yn bwysig a gwneud yn siŵr bod pob cartref ledled Cymru a Lloegr yn gwybod pam mae'n bwysig cymryd rhan a sut i gael yr help sydd ei angen arnynt."

  Am y tro cyntaf, bydd y cyfrifiad yn cael ei gynnal ar lein yn bennaf, gan ei gwneud hi'n haws i'r rhan fwyaf o bobl lenwi'r holiadur ar unrhyw ddyfais – boed yn gyfrifiadur, yn ffôn symudol neu'n llechen. Bydd canolfannau cymorth lleol y cyfrifiad yn cynnig help, a bydd holiaduron papur ar gael i'r bobl hynny y bydd eu hangen arnynt. Bydd holl staff y cyfrifiad yn gweithredu yn unol â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth ar COVID-19.

  Bydd Cyfrifiad 2021 yn cynnwys cwestiwn newydd am gyn-filwyr Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig, ynghyd â chwestiynau gwirfoddol am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd i'r rhai sy'n 16 oed a throsodd.

  Caiff y cyfrifiad ei gynnal ar 21 Mawrth 2021. Er y bydd canlyniadau ar gael y flwyddyn ganlynol, bydd yr holl gofnodion personol yn cael eu cadw dan glo am 100 mlynedd er mwyn eu cadw'n ddiogel ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i cyfrifiad.gov.uk

  I gael gafael ar eich rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad/cynghorydd cymunedol lleol, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

  Nia Taylor - nia.taylor17@field.census.gov.uk

Newyddion Hŷn
 • Message from Dyfed Powys Police - Just Hang Up!

  Criminals pretending to be from Microsoft, Norton and BT are trying to scam Dyfed-Powys residents.

  If you receive a call saying your computer is infected or has serious errors, or your anti-virus needs updating, just hang up the phone. No genuine employee from Microsoft, Norton Anti-Virus or BT should ever phone you to tell you this.

  These callers are criminals who will try gain your trust by making you think your computer has a problem. If you allow them access to your computer, you are at risk of having money taken from your bank account and your computer locked.

  • Don’t engage in conversation with them.
  • Put the phone down.
  • Block the number they called from.
  • Tell your friends and neighbours about this scam.
 • Thanks to the Staff

  To thank the brave and hard-working staff at Glangwili Hospital for their dedication to caring for Covid-19 patients we have been donating food bags that have been kindly prepared for us by Maryellens 139 over the last few weeks. These were then delivered through the kindness and generosity of Feed The NHS Wales. The photos below show staff from Merlin and Tysul wards enjoying them during a well-earned break:

  Health workers enjoy donated foodHealth workers enjoy donated food

  We also wanted to thank staff elsewhere in the hospital who have been committed to caring for patients across all wards under very difficult circumstances. We therefore sent along some giant bean bags and deck chairs to help staff in the Physiotherapy Department to help them relax between shifts. We also sent over a supply of scrubs bags because we know how useful these are to help keep things clean. Below is a photo that staff kindly sent to us showing them enjoying our donations:

  Health workers enjoy donated food
 • Community Council acquires new defibrillator

  Cllr. Owen Williams, Chair Manordeilo and Salem Community Council receiving a new defibrillator from Mr David Nicholas, Cariad Heart Charity. Also in the picture l. to r. are Mrs Mair Griffiths Chair Manordeilo Reading Room, County Cllr. Joseph Davies and Clerk Mrs Jane Davies. Funds were raised through a donation from the Community Council and local fundraising activities. The new defibrillator will be located in Upper Manordeilo and provide a valuable resource in addition to the existing units located outside both Cwmifor and Salem Village Halls, Capel Isaac, Rhosmaen and the Beechwood Estate Talley Road.

  The new defibrillator being presented to Cllr. Owen Willians
 • Obituary: Jim Davies

  Manordeilo & Salem Community Council would like to pay our respects to our former County and Community Councillor Jim Davies MBE who sadly passed away towards the end of last year. In so doing we would like to share the following obituary, originally published in Y Lloffwr magazine, which we feel kindly expresses the gratitude of the community for one of its most respected servants.

  Yn dilyn cystudd blin bu farw un o gymwynaswyr yr ardal J J Jim Davies, Manordeilo ar 12 Tachwedd yn 79 mlwydd oed. Yn enedigol o fferm Parcnewydd, Llanwrda bu’n amaethu am ddegawdau ar fferm Glanrhyd, Manordeilo tan ei ymddeoliad. Cofir amdano fel cynghorydd ar Fwrdeistref Dinefwr, yn Gyngor Sir Gaerfyrddin am ddeng mlynedd ar hugain ac yn gynghorydd cymuned ym Manordeilo a Salem. Roedd yn Ynad Heddwch am ugain mlynedd, bu’n Faer Bwrdeistref Dinefwr yn 1994/95 a derbyniodd yr MBE am ei wasanaeth clodwiw yn 2014. Roedd yn gymeriad addfwyn yn llawn hiwmor gyda diddordeb angerddol yn ei fro a’i phobol.

  Bu’r angladd ar 18 Tachwedd yn Amlosgfa Llanelli gyda gwasanaeth o ddiolchgarwch am ei fywyd i ddilyn yn Eglwys Sant Paul, Cwmifor lle talwyd teyrnged iddo gan ei ffrind gydol oes y Parchedig Roger Thomas, ei ferch hynaf Catherine a David Watkins ffrind arall. Cynorthwywyd yn yr oedfa gan y Parchedig Jeffrey Thomas gyda Mair Griffith yn cyfeilio wrth yr organ.

  Cydymdeimlir gyda’i briod Jill, y merched, Catherine, Carys a Rhian, yr wyron a’i frawd Tudor yn eu colled.

  Following a long illness one of the benefactors of the area, J J Jim Davies Manordeilo, died on 12 November at 79 years of age. A native of Parcnewydd Farm, Llanwrda, he was farming for decades on Glanrhyd Farm, Manordeilo until his retirement. He is remembered as a Councillor for Dinefwr Borough, for Carmarthenshire County Council for thirty years and as a community councillor in Manordeilo and Salem. He was a Justice of the Peace for twenty years, he was Mayor of the Dinefwr Borough in 1994/95 and received the MBE in 2014 for his commendable service in the community. He was a gentle, humorous character with a passionate interest in his locality and its people.

  The funeral took place on 18 November at Llanelli Crematorium with a service to give thanks for his life to follow at St Paul's Church, Cwmifor where tributes were paid by his lifelong friend the Reverend Roger Thomas, his eldest daughter Catherine and David Watkins another friend. The Reverend Jeffrey Thomas assisted at the service with Mair Griffith at the organ.

  We sympathised with his wife Jill, the girls, Catherine, Carys and Rhian, the grandsons and his brother Tudor in their sad loss.

 • Community Councillor's voluntary service recognised

  A Manordeilo & Salem Community Councillor was recognised for his outstanding voluntary contribution to the local community on Friday 3rd February when he was invited to attend the annual Carmarthenshire Sports Personality Awards at Theatr Ffwrnes in Llanelli.

  After being nominated for the Sports Volunteer of the Year Award by his fellow councillors, Councillor Alun Davies was shortlisted and invited to attend the awards ceremony, hosted by Radio Carmarthenshire presenter Jay Curtis.

  Although the award was ultimately given to Rebecca Caddell for her efforts in youth rugby coaching, Councillor Alun's own tireless coaching of Llandeilo Rugby Club juniors was honoured, including a fine tribute from County Councillor Joseph Davies.

  We would like to thank Councillor Alun for his continued dedication, service and time to our community, which we believe epitomises the charity and generosity for which our area is well known. Diolch yn fawr i chi.

Gwefan gan Pontbren