Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Croeso i Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Ffurflen Flynyddol

Ffurflen Flynyddol (PDF) - Mae ffurflen flynyddol ar gael yn Gymraeg ar gais.

Hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus

Cyngor Sir Gâr - Asesiad o Lesiant Lleol

Rydym yn gofyn barn preswylwyr ar lesiant yn Sir Gaerfyrddin

Bydd yr arolwg llesiant yn ein helpu i ddeall y ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol sy'n effeithio ar les unigolion a chymunedau yn Sir Gaerfyrddin.

Darganfyddwch fwy yma - https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/asesiad-o-lesiant-lleol/

Mae Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem yn gorff etholedig yn gwasanaethu ac yn cynrychioli diddordebau trigolion ar draws dwy Ward sef Cwmifor a Salem. Mae’r ddwy Ward hefyd yn cynnwys cymunedau Capel Isaac, Manordeilo, Penybanc, Rhosmaen a Thaliaris. Mae 12 Cynghorydd yn aelodau o’r Cyngor Cymuned, saith Cynghorydd yn cynrychioli Ward Cwmifor a phump yn cynrychioli Ward Salem.

Fel arfer cynhelir cyfarfodydd ail nos Fercher bob mis am 7:30pm yn Ystafell Ddarllen Manordeilo (ni chynhelir cyfarfod ym mis Awst). Fodd bynnag yn ystod pandemig Covid-19, cynhelir y cyfarfodydd o bell ar Zoom a bydd y trefniant hwn yn parhau tan yr hysbysir yn wahanol. Gall aelodau’r gymuned barhau i fedru mynychu’r cyfarfodydd hyn a darperir y manylion mewngofnodi ar yr Agenda a roddir ar ein gwefan a hefyd ar yr hysbysfyrddau yn y gymuned.

Prif ffynhonnell arian y Cyngor Cymuned yw’r Archebiant. Mae arian yr Archebiant wedi’i gynnwys yn rhan o Dreth y Cyngor a gesglir gan Gyngor Sir Gâr a’i ddosbarthu i gynghorau tref a chymuned. Medrwn hefyd wneud ceisiadau am grantiau ar gyfer prosiectau penodol.

Ein cyfrifoldebau

Mae’r Cyngor yn cynrychioli’r bobl sy’n byw yn ein hardal a hynny ar y lefel sy’n glos i’r gymuned. Rydym yn cynrychioli barn ein cymunedau ac yn ymgysylltu â materion megis:

Cyfleusterau a phrosiectau cymunedol

  • Er enghraifft: meinicau, diffriblwyr, hysbysfyrddau a chyfraniadau ariannol i achosion lleol ac elusennau.

Yr Amgylchedd

  • Er enghraifft: bioamrywiaeth a chyflwr llwybrau troed.

Priffyrdd

  • Er enghraifft: cyflwr ffyrdd ac arwyddion, goleuadau stryd a materion yn ymwneud â thraffig.

Ceisiadau cynllunio

  • Mae hawl statudol gan y Cyngor Cymuned i fod yn rhan o’r ymgynghori ar holl geisiadau cynllunio ein hardal ac i wneud sylwadau i’r awdurdod cynllunio er mwyn iddynt hwy gymryd y sylwadau hyn i ytyriaeth pan yn gwneud penderfyniadau.

Mae Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem hefyd yn gweithio gyda Chyngor Sir Gâr, cynghorau tref a chymuned eraill ac awdurdodau megis Llywodraeth Cymru a Heddlu Dyfed-Powys.

Y newyddion diweddaraf

Neges Covid-19

Ni fydd y Cyngor Cymuned yn cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb tan i’r mesurau ymbellhau cymdeithasol gael eu llacio’n ddigonol oherwydd y peryglon yn sgil Covid–19. Byddwn yn hysbysu’r gymuned cyn gynted ag y byddwn yn medru ailddechrau ein hamserlen o gyfarfodydd arferol.

Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i ymgymryd â busnes y Cyngor Cymuned o bell, a’n nod yw bod yn fan cyswllt i unrhyw un yn ein cymuned sydd angen rhagor o wybodaeth a chefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cysylltwch â ni os ydych chi, neu rhywun chi’n nabod, yn dioddef o galedi ariannol difrifol a fe wnawn ni ein gorau i sicrhau eich bod yn derbyn y gefnogaeth sydd ei angen arnoch. Fel man cychwyn dylid cysylltu a’n Clerc: 01558 328264 neu janedavies41@gmail.com

Cadwch yn ddiogel a dilynwch ganllawiau’r llywodraeth. Mae pawb yn gorfod byw trwy hyn a rhaid i ni gyd chwarae ein rhan er mwyn cefnogi’n gilydd. Fe ddaw’r cyfnod hwn i ben a fe wnawn ni fel cymuned ddod allan ohono’n gryfach."

Gwybodaeth Covid 19

Diffriblwyr

Isod ceir rhestr o leoliadau ar gyfer diffriblwyr y mae’r Cyngor Cymuned wedi’u hariannu a/neu gefnogi yn y gymuned.

  • All Small Engines, Manordeilo, Llandeilo, SA19 7BG
  • Manordeilo Reading Room, Cwmifor, Llandeilo, SA19 7AW
  • Salem Village Hall, Salem, Llandeilo, SA19 7LY
  • Capel Isaac Vestry, Capel Isaac, Llandeilo, SA19 7TL
  • The Plough Inn, Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6NP
  • Teilo Vets, Beechwood Estate, Talley Road, Llandeilo, SA19 7HR

Dysgwch sgiliau CPR a deffibrilio

Eich Cynghorwyr

Gweld cynghorwyr a'u manylion cyswllt

Ward Salem

Gwenfyl Evans
Croesnant, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7ES
01558 85322
Mark Harries
Cefnrhiwlas, Penybanc, Llandeilo, SA19 7TB
07732 330853
Peter Harries
Crud Yr Awel, Salem, Llandeilo SA19 7LY
01558 823075
Doris Jones
Maesteilo Farm, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7TG
01558 68826
Owen Williams
Maesydderwen, 1 Golwg y Gaer, Salem, Llandeilo SA19 7PA
01558 822061

Ward Cwmifor

Alun Davies
Trefwri, Rhosmaen, Llandeilo SA19 7AF
01558 823954
Arwel Davies
Erwlon, Manordeilo, Llandeilo, SA19 7BG
01550 777571
Kimberley Davies
Glanrhyd Station House, Manordeilo, Llandeilo, SA19 7BR
01550 777930
Joseph Davies (County Cllr)
5 Ger Y Llan, Cwmifor, Llandeilo SA19 7AW
01558 822167
Hubert Gwynne
Coedmawr, Manordeilo, Llandeilo SA19 7BS
01558 822219
William Loynton
7 Caledfwlch, Cwmifor, Llandeilo SA19 7BT
01558 823627
Andrew Thomas
Nantwgan, Brynwgan Farm, Llandeilo, SA19 7LE
01558 822449
Gwefan gan Pontbren