Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Dogfennau

Ar y dudalen hon

Agendau a Chofnodion

Noder y bydd cofnodion ar gael ar lein cyn gynted â’u bod wedi’u harwyddo a chytuno eu bod yn gywir yn y cyfarfod dilynol.

Cofnodion hŷn (PDF)

Adroddiadau Blynyddol

Gweld yr Adroddiad Blynyddol 2020-21

Gweld yr Adroddiad Blynyddol 2020-21

View of Salem
Ffotograff gan y Cyng. William Loynton. Golygfa o Ddyffryn Tywi a Bannau Sir Gâr.

Mae Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem yn cynrychioli ac yn gwasanaethu dwy Ward sef Cwmifor a Salem ac yn cynnwys y cymunedau hynny oddi amgylch sef Manordeilo, Rhosmaen, Penybanc, Capel Isaac a Thaliaris.

Cynnwys

 1. Pwy Ydym Ni
 2. Swyddogaethau A Chyfrifoldebau
 3. Ein Nodau a’r Hyn Rydym Yn Ei Wneud
 4. Manylion Cyswllt
 5. Atodiad A – Rhestr Cynghorwyr
 6. Atodiad B – Cyfrifon Archwiliedig Ebrill 2019 – Mawrth 2020
View of Manordeilo
Ffotograff gan y Cyng. Owen Williams. Golygfa o Gwmifor o’r de gyda Choedwig Taliaris yn y cefndir.

Pwy Ydym Ni

Mae deuddeg Cynghorydd yn eistedd ar Gyngor Cymuned Manordeilo a Salem, saith yn cynrychioli Ward Cwmifor a phump yn cynrychioli Ward Salem. Mae rhestr lawn o’r Cynghorwyr a’u manylion cyswllt ar gael yn Atodiad A.

Fel arfer cynhelir cyfarfodydd ail ddydd Mercher y mis am 7:30yh yn Ystafell Ddarllen Manordeilo (heblaw am fis Awst pan nad oes cyfarfod). Fodd bynnag yn ystod y pandemig Covid-19, cynhelir cyfarfodydd o bell ar Zoom a bydd y trefniant hwn yn parhau nes yr hysbysir yn wahanol.

Mae rhan fwyaf o gyllid y Cyngor yn dod o’i Archebiant. Mae hwn yn swm ychwanegol a ychwanegir i’ch bil treth y Cyngor ac mae’n cael ei seilio ar amcangyfrifiad o wariant y Cyngor Cymuned. Swm yr archebiant ar gyfer y flwyddyn Ebrill 2020 – Mawrth 2021 yw £18,000.00.

Mae’r cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31ain Mawrth 2020 (y cyfrifon archwiliedig diweddaraf sydd ar gael) yn Atodiad B.

Swyddogaethau a Chyfrifoldebau

Cyfleusterau a Phrosiectau Cymunedol

Er enghraifft:

 • Meinciau
 • Diffibrilwyr
 • Hysbysfyrddau
 • Cyfraniadau ariannol at achosion ac elusennau lleol

Priffyrdd

Er enghraifft:

 • Cyflwr ffyrdd ac arwyddion
 • Y goleuadau stryd hynny sy’n cael eu talu amdano gan y Cyngor Cymuned
 • Materion traffig

Yr Amgylchedd

Er enghraifft:

 • Bioamrywiaeth
 • Cyflwr Llwybrau troed

Cynllunio

Er enghraifft:

 • Fel rhan o’r Cynllun Datblygu Lleol mae’n ofynnol i’r Cyngor gymryd rhan yn yr ymgynghori ar holl geisiadau cynllunio ein hardal

Ein Nodau a Sut Rydym Yn Cwrdd Ȃ Nhw

NOD – Bod yn Rhagweithiol trwy:

 • Groesawu aelodau’r gymuned i fynychu ein cyfarfodydd yn gorfforol ac o bell. Rhoddir manylion mewngofnodi ar yr agendâu sydd ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol.
 • Lansiwyd gwefan newydd yn ddiweddar manordeilosalemcc.org.uk sy’n cynnwys gwybodaeth am ymgynghoriadau, digwyddiadau ac amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol. Mae’r wefan yn hollol hygyrch i bob oed a gallu, un o’r ychydig safleoedd sy’n cwrdd â’r safonau uchel a nodir mewn Rheoliadau Llywodraeth yn ddiweddar. Rydym yn ddiolchgar i ‘Pontbren Web Services’ a leolir ym Mhenybanc am ddatblygu’r safle newydd gwych hwn; ewch i gael gweld a rhowch wybod i ni beth chi’n meddwl.
Website Screeenshots
Sgrinlun o dudalen gatref gwefan newydd y Cyngor Cymuned.
 • Un o’r cynghorau cymuned cyntaf yng Nghymru i sefydlu tudalennau Facebook ac Instagram. Rydym yn defnyddio’r rhain er mwyn ymgysylltu â chynulleidfa ehangach ar draws ein cymuned ac er mwyn hyrwyddo ein hardal. Hoffwch ein tudalen Facebook ar https://www.facebook.com/manordeiloandsalemcc/ a dilynwch ni ar Instagram @manordeiloandsalemcc.
 • Cynhyrchu adroddiadau tebyg i’r rhain er mwyn diweddaru ein cymuned am sut rydym yn gwasanaethu ac yn cynrychioli buddiannau.

NOD – Bod yn gefnogol trwy:

 • Roi bwyd ac eitemau eraill i’n harwyr GIG lleol yn ystod pandemig y Coronafeirws. Arwydd bach o werthfawrogiad oedd y rhain ar ran y gymuned am eu gwaith caled ac ymroddiad yn Ysbyty Glangwili.
 • Mae rhoddion i Grŵp Cefnogaeth Covid Llandeilo wedi cynorthwyo nifer o deuluoedd ac unigolion yn ein cymunedau.
 • Cynorthwyo gyda Grŵp Cydgymorth Covid-19 Salem.
 • Dosbarthu taflenni yn yr ardal gyda gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael.
 • Gosod y newyddion diweddaraf wythnosol am y Coronafeirws gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Gâr ar ein gwefan ac ar lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol.
Hospital Staff
Staff yn gweithio ar wardiau Covid a’r Adran Ffisiotherapi yn Ysbyty Glangwili gydag eitemau a gyflwynwyd iddynt gan y Cyngor Cymuned.

NOD –Gwella Ansawdd Bywyd Cymunedau trwy:

Ddarparu diffibrilwyr:

Mae’r diffibrilwr diweddaraf wedi’i leoli y tu allan i ‘All Small Engines’ ym Manordeilo. Ariannwyd yr uned hon trwy gyfuniad o godi arian yn lleol a hefyd rhodd gan y Cyngor Cymuned. Mae ein diolch yn mynd i’r Cynghorydd Sir Joseph Davies am drefnu cyfres o ddigwyddiadau yn Ystafell Ddarllen Manordeilo; Gyrfaoedd Chwist i Nosweithiau Bingo er mwyn codi arian gwerthfawr tuag at y gost o brynu diffibrilwr ond hefyd er mwyn cael hwyl gan ddod â’r hen a’r ifanc ynghyd.

The new defibrillator being presented to Cllr. Owen Willians
Cadeirydd Ystafell Ddarllen Manordeilo, Cynghorwyr Cymuned a’r Clerc yn derbyn diffibrilwr newydd gan gynrychiolydd o’r Elusen Cariad Heart.

Mae diffibrilwyr ar gael yn:

 • Neuadd Bentref Salem
 • Ystafell Ddarllen Manordeilo
 • Festri Capel Isaac
 • Tafarn y Plough Rhosmaen yng nghefn y gwesty ond mae mynediad iddo 24 awr y dydd
 • Milfeddygon Teilo, Stâd Ddiwydiannol Beechwood, Heol Talyllychau, Llandeilo
 • ‘All Small Engines’, Manordeilo

Byddwn hefyd yn cynnal rhagor o sesiynau hyfforddiant cymorth cyntaf sylfaenol a sut i ddefnyddio diffibrilwr pan fydd yr amgylchiadau’n caniatáu.

Cyflwyno rhoddion ariannol:
Rydym yn blaenoriaethu elusennau a mudiadau a leolir oddi fewn i ffiniau ardal y Cyngor Cymuned a hefyd y rheini sy’n cynnig gwasanaethau sydd o fudd uniongyrchol i aelodau o’n cymuned. Mae rhoddion diweddar yn cynnwys:

 • Urdd Gobaith Cymru
 • Ambiwlans Awyr Cymru
 • Cymdeithas Chwaraeon Llandeilo a’r Cyffiniau
 • Clwb Ffermwyr Ifanc Llandeilo
 • Apêl Pabi Coch Y Lleng Brydeinig Frenhinol
 • Clwb Garddio Salem
 • Cymdeithas Trigolion Salem
 • Ffederasiwn CFfI Sir Gâr
 • Gŵyl Y Goeden - Salem
 • Gofal mewn Galar Cruse
 • Canolfan Therapi Plant Bobath Cymru
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr ‘Crossroads’ Sir Gâr
 • Gwybodaeth Canser a Gwasanaethau Cefnogi
 • Sioe Llandeilo

Cefnogi Neuadd Bentref Salem ac Ystafell Ddarllen Manordeilo:Rydym yn parhau i gefnogi’r mudiadau cymunedol gwerthfawr hyn yn ôl yr angen.

Flowerbed
Gwely o flodau a grëwyd yn Salem ar safle’r hen giosg ffôn. Ariannwyd gan Cadwch Gymru’n Taclus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, sy’n enghraifft dda o waith partneriaeth rhwng Cymdeithas Trigolion Salem a’r Cyngor Cymuned.

Bod yn Rhan o Grŵp Dementia Gyfeillgar Llandeilo a’r Cyffiniau
Y Cynghorydd Gwenfyl Evans sy’n cynrychioli’r Cyngor ar y Grŵp hwn sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth o’r cyflwr ymysg masnachwyr y Dref a’r cyhoedd yn gyffredinol, er mwyn dangos sut all pawb chwarae rhan yn helpu’r rheini sy’n byw â dementia, fedru byw bywyd mwy cysurus. Mae digwyddiadau’n cynnwys ‘Canu Ynghyd’ yn Neuadd Ddinesig Llandeilo lle wnaeth nifer da fynychu a chael mwynhad. Mae’r Grŵp hefyd wedi bod yn brysur yn pobi cacennau a gosod stondin yng nghanol Llandeilo ar sawl achlysur dros yr haf. Mae’r digwyddiadau hyn yn gymorth er mwyn rhannu gwybodaeth a chefnogi’r rheini sydd â dementia.

NOD – Gweithio mewn Partneriaeth trwy

 • Gysylltu gyda Chynghorau Tref a Chymuned eraill, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Llywodraeth Cymru. .
 • Aelodaeth o Un Llais Cymru
  Y Cynghorydd Owen Williams sy’n ein cynrychioli ni ar Un Llais Cymru, sef y prif fudiad ar gyfer cynghorau tref a chymuned yng Nghymru. Rydym yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd Pwyllgor Ardal Canolbarth Cymru ac yn mynychu hyfforddiant a digwyddiadau ymgynghorol sy’n cyfarwyddo ein dulliau o weithredu trwy ddysgu am ymarfer da.
 • Aelodaeth o Fforwm Cysylltu Sir Gâr
  Rydym yn un o’r aelodau wnaeth sefydlu’r fforwm hwn ac mae’r Cynghorydd Owen Williams, fel cynrychiolydd y Cyngor, yn mynychu cyfarfodydd gyda chynghorau tref a chymuned eraill ar draws y Sir. Mae cyfarfodydd yn cynnwys cynghorwyr a swyddogion o’r Cyngor Sir ac Un Llais Cymru. Rydym yn cyfrannu at flaenoriaethau cyllideb y Cyngor Sir ac yn cynorthwyo i osod yr agenda er mwyn gweithredu ar draws y sir.
 • Aelodaeth o Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin
  Rydym yn cyfrannu i ddatblygiad y broses gynllunio fel un o ddim ond tri chyngor cymuned gwledig ar draws y sir sydd â chynrychiolaeth ar y corff hwn.

Diolch am ddarllen ein Hadroddiad Blynyddol. Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu syniadau y byddai o fudd wrth eu rhannu i wella llesiant ein cymunedau yna cysylltwch. Mae ein manylion cyswllt i’w gweld isod. Hefyd ewch i’n gwefan a chwiliwch ar ein cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf a hefyd am yr hyn sy’n digwydd yn ein cymunedau.

Manylion Cyswllt:

ATODIAD A – Rhestr Cynghorwyr

Salem Ward

Gwenfyl Evans
Croesnant, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7ES
01558 85322
Peter Harries
Crud Yr Awel, Salem, Llandeilo SA19 7LY
01558 823075
Doris Jones
Fferm Maesteilo, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7TG
01558 68826
Owen Williams
Maesydderwen, 1 Golwg y Gaer, Salem, Llandeilo SA19 7PA
01558 822061
Lle gwag

Cwmifor Ward

Alun Davies
Trefwri, Rhosmaen, Llandeilo SA19 7AF
01558 823954
Arwel Davies
Erwlon, Manordeilo, Llandeilo, SA19 7BG
01550 777571
Kimberley Davies
Tŷ’r Orsaf Glanrhyd, Manordeilo, Llandeilo, SA19 7BR
01550 777930
Joseph Davies (County Cllr)
5 Ger Y Llan, Cwmifor, Llandeilo SA19 7AW
01558 822167
Hubert Gwynne
Coedmawr, Manordeilo, Llandeilo SA19 7BS
01558 822219
William Loynton
7 Caledfwlch, Cwmifor, Llandeilo SA19 7BT
01558 823627
Andrew Thomas
Nantwgan, Fferm Brynwgan, Llandeilo, SA19 7LE
01558 822449

ATODIAD B – Cyfrifon Archwiliedig ar gyfer y flwyddyn yn diweddu Mawrth 2020

Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem
Cyfrifon Blynyddol 1af Ebrill 2019 – 31ain Mawrth 2020

INCWM
03/04/19 - Elw Noson Bingo 29/03/19
£236.00
26/04/29 - Elw Noson Bingo 25/04/19
£135.00
26/04/19 - C.S.G. Archebiant 1
£5,333.33
12/06/19 - Elw Gyrfa Chwist 29/05 a Noson Bingo 31/05
£327.00
28/08/18 - C.S.G. Archebiant 2
£5,333.33
29/10/29 - Balans cau trosglwyddiad o’r Cyfrif HSBC
£21.49
27/12/19 - C.S.G. Archebiant 3
£5,333.33
CYFANSWM INCWM
£16719.49
Balans yn y Banc cyn 29ain Mawrth 2019
£5,641.69
Incwm a hefyd y balans yn y banc cyn 29ain Mawrth 2019
£22,361.18
Llai’r sieciau sydd heb eu cyflwyno: 1291-£50.00, 1295-£100.00, 1296-£100.00, 1300-£50.00
£300.00
Is Gyfanswm
£22,061.18
GWARIANT
Costau Staff
5,360.00
Taliadau Gorfodol i Gynghorwyr
£150.00
Gweinyddiaeth Gyffredinol
£1,568.31
Lwfans y Cadeirydd
£220.00
Llwybrau troed, Hysbysfyrddau, Cofeb
£0.00
Goleuadau Llwybrau troed –ynni a chynnal a chadw
£4,400.64
Rhoddion
£1,275.00
Gwasanaethau Cyfieithu
£575.62
Prynu diffibrilwr
£1400.00
Prynu Gliniadur
£499.00
Arall
£138.40
CYFANSWM GWARIANT
£15,586.97
Gwariant
£15,586.97
Incwm minws y gwariant
£6,474.21
Cyfriflen Banc ar 27ain Mawrth 2020
£6,564.21
Llai’r Sieciau sydd heb eu cyflwyno: 1362-£40.00, 1358-£50.00
£90.00
Balans Terfynol 27ain Mawrth 2020
£6,474.21
Gweld yr Adroddiad Blynyddol 2018-19 - (Saesneg)

Annual Report – 2018-19

View of Salem

Contents

 1. Contact Details
 2. Who We Are And The Area We Represent
 3. What We Do
 4. Our Funding
 5. Our Aims
 6. Appendix A – List of Councillors
 7. Appendix B - Audited Accounts April 2017 – March 2018
View of Salem

Contact Details:

Who We Are And The Area We Represent

Manordeilo and Salem Community Council covers the two Wards of Cwmifor and Salem and encompasses the surrounding communities of Manordeilo, Rhosmaen, Penybanc, Capel Isaac and Taliaris.

View of Manordeilo

Membership of the Community Council is made up of twelve Councillors: seven representing the Cwmifor Ward and five the Salem Ward. A full list of Councillors and their contact details are available on the Council’s website www.manordeilosalemcc.org.uk and in Appendix A.

Meetings are held on the second Wednesday of each month (there is no meeting in August) at 7.30pm at the Manordeilo Reading Room at which members of the public are welcome to attend.

We are a member of One Voice Wales, the umbrella organisation for town and community councils across Wales, which provides advice and training on matters related to Council business.

What We Do

Community Councils act as a voice for their local area, representing the views of local people on matters that affect them. The Manordeilo and Salem Community Council exists to represent the community to the Carmarthenshire County Council and other public bodies, and also to facilitate a range of services and activities that promote the wellbeing of residents.

Often the point of contact for local people regarding their concerns, we can either address these issues directly where they fall under our statutory powers and competencies, or we can forward them to the correct department within the County Council. We also work closely with our County Councillor who sits on the Community Council.

Our roles and responsibilities include

 • Planning: Community Councils have a statutory right to be consulted on applications for planning permission and the Community Council has a special role, representing a broader, yet still local, view which can be set alongside the comments of those with a more individual interest. Observations are submitted to the Local Planning Authority and these are taken into account in the decision-making process.
 • Street Lighting: The Community Council has responsibility for maintaining street lighting and paying the cost of electricity.
 • Maintain/purchase benches and notice boards.
 • Financial donations: The Community Council receives a large number of requests for financial support during the year and priority is given to charities and organisations based within and bordering the Community Council area or ones that offer services that directly benefit the community. Financial requests are normally considered each February; in exceptional circumstances and where there is a time constraint, applications may be considered at other times.

During the 2017-18 financial year donations were made to the following organisations:

Carmarthen and District Youth Opera, The Royal British Legion Poppy Appeal, Gwyl Y Goeden Salem, Y Lloffwr, Cruse Bereavement Care, Urdd Gobaith Cymru Sir Gar, Carmarthenshire Federation of Young Farmer’s Clubs, Macmillan Cancer Support , Cancer Information and Support Services, Llandeilo Young Farmers Club, Cylch Meithrin Ffairfach, Tenovus Cancer Care, Children’s Wales Air Ambulance and Llandeilo and District Sports Association.

Footpaths: in liaison with the County Council.

Bluebell in a wood

Website, Facebook and Instagram: The Council has set up its own website (www.manordeilosalemcc.org.uk) which provides information about the Council, events, surveys and consultations that affect local people as well as useful links to services. We were also one of the first community councils in Wales to establish Facebook (www.facebook.com/manordeiloandsalemcc) and Instagram (@manordeiloandsalemcc) pages in an attempt to engage with a wider audience and especially the younger generation.

Provision of defibrillators: Our successful grant application in 2017 enabled us to provide units outside Salem Village Hall, Manordeilo Reading Room, Capel Isaac Vestry and at the rear of The Plough Inn Rhosmaen. In response to a request from the community for an additional unit at Beechwood, we supported a community campaign that included a fund raising event at Salem, donations from local businesses and a contribution from the Community Council itself. This was an excellent example of working in partnership for the general wellbeing of the community. In conjunction with the provision of these units, a series of training sessions have been delivered across the community council area in basic first aid training and defibrillator use, which we will continue to support in the future.

Engaging with other public bodies/organisations: As a member of One Voice Wales, we are represented on the Mid Wales Area Committee and regularly attend training and consultation events. Through these events we learn best practice ways of working in the sector and contribute to the development of local governance across Wales. We also routinely contribute to the Carmarthenshire Liaison Forum, which includes representatives from town and community councils across the county, as well as councillors and officers from the County Council and One Voice Wales. This is an especially influential forum in contributing to the setting of budget priorities for the County Council. Finally, we are one of just three rural community councils represented on the Key Stakeholder Forum for the Carmarthenshire Local Development Plan, which gives us an important voice within the development planning process.

Support Salem Village Hall and Manordeilo Reading Room: We have recently supported these valuable community institutions with grant funding for a new kitchen, the purchase of a keyboard and in the running of whist drives and other social events.

Salem village HallManordeilo reading room

Funding

The Council derives most of its funds from its Precept. This is an additional sum that is added to the County Council tax bill based upon the Community Council’s estimated expenditure. The precept figure for the financial year April 2018 to March 2019 is £15,000. The Council’s audited accounts for the financial year ending 31st March 2018 can be found on the Council’s website and in Appendix B.

Our Aims

We aim to be proactive in consulting and engaging with local residents in order to effectively represent our community. To this end, we have set up our website on which we publish our agendas, minutes and accounts and share information on other social media platforms. We will continue to develop these channels of communication and engagement in an attempt to encourage more awareness of the work of the Council and to encourage greater participation by all age groups within our communities. The production of this report is also a further tool to inform and engage with local people.

We aim to provide more defibrillators across our community and provide training sessions to local residents on their use.

We aim to develop the existing positive working partnership with the local authority, neighbouring town and community councils and other agencies for the mutual benefit of our communities.

We aim to encourage and facilitate more coming together of the communities within our area for the mutual benefit of all.

APPENDIX A

Salem Ward

Gwenfyl Evans
Croesnant, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7ES
01558 85322
Peter Harries
Crud Yr Awel, Salem, Llandeilo SA19 7LY
01558 823075
Doris Jones
Maesteilo Farm, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7TG
01558 68826
Owen Williams
Maesydderwen, 1 Golwg y Gaer, Salem, Llandeilo SA19 7PA
01558 822061

Cwmifor Ward

Alun Davies
Trefwri, Rhosmaen, Llandeilo SA19 7AF
01558 823954
Arwel Davies
Erwlon, Manordeilo, Llandeilo, SA19 7BG
01550 777571
Kimberley Davies
Glanrhyd Station House, Manordeilo, Llandeilo, SA19 7BR
01550 777930
Joseph Davies (County Cllr)
5 Ger Y Llan, Cwmifor, Llandeilo SA19 7AW
01558 822167
Hubert Gwynne
Coedmawr, Manordeilo, Llandeilo SA19 7BS
01558 822219
William Loynton
7 Caledfwlch, Cwmifor, Llandeilo SA19 7BT
01558 823627
Andrew Thomas
Nantwgan, Brynwgan Farm, Llandeilo, SA19 7LE
01558 822449

APPENDIX B

Audited Accounts For Financial Year Ending 31st March 2018

INCOME
26/04/17 - C.C.C. Precept 1
£4,666.66
25/08/17 - C.C.C. Precept 2
£4,666.67
27/12/17 - C.C.C. Precept 3
£4,666.67
TOTAL INCOME
£14,000.00
Bank Balance b/f 31st March 2017
£3,061.84
Income plus bank balance b/f as at 31st March 2017
£17,061.84
Less cheques not presented: 1212 for £100.00
£100.00
Sub Total
£16,961.84
EXPENDITURE
Staff Costs
£4,910.00
General Administration
£1,355.55
Chairperson's Allowance
£220.00
Footpaths, Notice Boards, Monument
£476.05
Footway Lighting-energy and maintenance
£4,034.74
Donations
£925.00
Translation Services
£445.48
Other
£429.98
TOTAL EXPENDITURE
£12,796.80
Expenditure
£12,796.80
Income minus expenditure
£4,165.04
Bank Statement as at 31st March 2018
£4,315.04
Less Cheques not presented: 1247-£50.00,1257-£100.00
£150.00
Closing Balance 31st March 2018
£4,165.04

Cyfrifon

Rhoddion Ariannol

2020 – 2021

Yn ystod y flwyddyn ariannol 2020/2021 mae Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem wedi gwneud y rhoddion canlynol:

 • Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Llanymddyfri 2023 (£300)
 • Llandeilo and District Sports Association (£200.00)
 • Clwb Ffermwyr Ifanc Llandeilo (£150.00)
 • Royal British Legion Poppy Appeal (£100.00)
 • Llandeilo Covid 19 Cefnogaeth Cymunedol (£100.00)
 • Ambiwlans Awyr Cymru i Blant (£100.0)
 • Mudiad Ffermwyr Ifanc Sir Gȃr (£100.00)
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin Apêl y Cadeirydd 2020/2021 (£100.00)
 • Cruse Bereavement Care (£50.00)
 • Cerebral Palsy Cymru - gynt Bopath Rehabilitation Centre (£50.00)
 • Y Lloffwr (£25.00)

Taliadau i Aelodau Etholedig

BlwyddynEnw'r CynghoryddLwfans y CadeiryddTeithio a
cynhaliaeth
treuliau
Arall - Taliad Gorfodol i GynghorwyrCyfanswm
2020/21Cyng. Owen Williams£220.00£150.00£370.00
2019/20Cyng. Owen Williams£220.00£150.00£370.00
2018/19Cyng. Alun Davies£220.00£220.00
2017/18Cyng. Gwenfyl Evans£220.00£220.00
2016/17Cyng. Joseph Davies£220.00£220.00
2015/16Cyng. Peter Harries£200.00£200.00
 Cyng. Owen Williams £25.20£25.20
  £225.20

Yn unol ag Adran 151 o Fesur Llywodraeth Leol 2011, rhaid i Gynghorau Cymuned a Thref gyhoeddi yn eu hardal awdurdod y gydnabyddiaeth a gafodd eu haelodau erbyn 30 Medi yn dilyn diwedd y flwyddyn ariannol flaenorol. Dylai'r wybodaeth hon hefyd gael ei hanfon at Banel Taliadau Annibynnol Cymru erbyn yr un dyddiad. Mae angen ffurflenni dim hefyd. Cyfeiriwch at Atodiad 4 o adroddiad blynyddol y Panel am fanylion.

Rheolau Sefydlog (Saesneg)

CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM

MANORDEILO AND SALEM COMMUNITY COUNCIL

STANDING ORDERS REVISED JULY 2020 and ADOPTED AT THE AGM 8TH JULY 2020

 1. Disorderly Conduct At Meetings
 2. Meetings Generally including Virtual Meetings
 3. Committees and Sub-Committees
 4. Ordinary Council Meetings
 5. Extraordinary Meetings Of The Council
 6. Voting On Appointments
 7. Management Of Information
 8. Draft Minutes
 9. Code Of Conduct And Dispensations
 10. Code Of Conduct Complaints
 11. Proper Officer
 12. Responsible Financial Officer
 13. Accounts And Accounting Statements
 14. Financial Controls And Procurement
 15. Responsibilities To Provide Information
 16. Responsibilities Under Data Protection Legislation
 17. Relations With The Press/Media
 18. Execution And Sealing Of Legal Deeds
 19. Communicating With County Council Councillors
 20. Restrictions On Councillor Activities
 21. Standing Orders Generallying Orders Generally

Introduction

These model standing orders update the National Association of Local Council’s (NALC) model standing orders contained in “Local Councils Explained” by Meera Tharmarajah (© 2013 NALC). This publication contains new model standing orders which reference new legislation introduced after 2013 when the last model standing orders were published.

1. Disorderly Conduct At Meetings

 1. No person shall obstruct the transaction of business at a meeting or behave offensively or improperly. If this standing order is ignored, the chairperson of the meeting shall request such person(s) to moderate or improve their conduct.
 2. If person(s) disregard the request of the chairperson of the meeting to moderate or improve their conduct, any councillor or the chairperson of the meeting may move that the person be no longer heard or be excluded from the meeting. The motion, if seconded, shall be put to the vote without discussion.
 3. If a resolution made under standing order 1(b) is ignored, the chairperson of the meeting may take further reasonable steps to restore order or to progress the meeting. This may include temporarily suspending or closing the meeting.

2. Meetings Generally

 1. Meetings shall not take place in premises which at the time of the meeting are used for the supply of alcohol, unless no other premises are available free of charge or at a reasonable cost.
 2. The minimum three clear days for notice of a meeting does not include the day on which notice was issued, the day of the meeting, a Sunday, a day of the Christmas break, a day of the Easter break or of a bank holiday or a day appointed for public thanksgiving or mourning.
 3. The minimum three clear days’ public notice for a meeting does not include the day on which the notice was issued or the day of the meeting unless the meeting is convened at shorter notice.
 4. Meetings, including virtual meetings, shall be open to the public unless their presence is prejudicial to the public interest by reason of the confidential nature of the business to be transacted or for other special reasons. The public’s exclusion from part or all of a meeting shall be by a resolution which shall give reasons for the public’s exclusion.
 5. Members of the public may make representations, answer questions and give evidence at a meeting including virtual meetings which they are entitled to attend in respect of the business on the agenda.
 6. The period of time designated for public participation at a meeting in accordance with standing order 3(e) shall not exceed 30 minutes unless directed by the chairperson of the meeting.
 7. Subject to standing order 3(f), a member of the public shall not speak for more than 5 minutes.
 8. In accordance with standing order 3(e), a question shall not require a response at the meeting nor start a debate on the question. The chairperson of the meeting may direct that a written or oral response be given.
 9. A person who speaks at a meeting shall direct his comments to the chairperson of the meeting.
 10. Only one person is permitted to speak at a time. If more than one person wants to speak, the chairperson of the meeting shall direct the order of speaking.
 11. Photographing, recording, broadcasting or transmitting the proceedings of a meeting (including virtual meetings) by any means is not permitted without the Council’s prior written consent.
 12. The press shall be provided with reasonable facilities for the taking of their report of all or part of a meeting at which they are entitled to be present.
 13. Subject to standing orders which indicate otherwise, anything authorised or required to be done by, to or before the Chairperson of the Council may in his absence be done by, to or before the Vice-Chairperson of the Council.
 14. The Chairperson of the Council, if present, shall preside at a meeting. If the Chairperson is absent from a meeting, the Vice-Chairperson of the Council, if present, shall preside. If both the Chairperson and the Vice-Chairperson are absent from a meeting, a councillor as chosen by the councillors present at the meeting shall preside at the meeting.
 15. Subject to a meeting being quorate, all questions at a meeting shall be decided by a majority of the councillors and non-councillors with voting rights present and voting.
 16. The chairperson of a meeting may give an original vote on any matter put to the vote, and in the case of an equality of votes may exercise his casting vote whether or not he gave an original vote.
  See standing orders 4(h) and (i) for the different rules that apply in the election of the Chairperson of the Council at the annual meeting of the Council.
 17. Unless standing orders provide otherwise, voting on a question shall be by a show of hands. In the case of a virtual meeting, voting shall be by the use of appropriate technical means as available. At the request of a councillor, the voting on any question shall be recorded so as to show whether each councillor present and voting gave his vote for or against that question. Such a request shall be made before moving on to the next item of business on the agenda.
 18. The minutes of a meeting shall include an accurate record of the following:
  1. the time and place of the meeting;
  2. the names of councillors who are present and the names of councillors who are absent;
  3. interests that have been declared by councillors and non-councillors with voting rights;
  4. the grant of dispensations (if any) to councillors and non-councillors with voting rights;
  5. hether a councillor or non-councillor with voting rights left the meeting when matters that they held interests in were being considered;
  6. if there was a public participation session; and
  7. the resolutions made.
 19. A councillor or a non-councillor with voting rights who has a personal or prejudicial interest in a matter being considered at a meeting which limits or restricts his right to participate in a discussion or vote on that matter is subject to obligations in the code of conduct adopted by the Council.
 20. No business may be transacted at a meeting unless at least four members of the Council are present.
 21. If a meeting is or becomes inquorate no business shall be transacted and the meeting shall be closed. The business on the agenda for the meeting shall be adjourned to another meeting.

3. Committees and Sub-Committees

 1. Unless the Council determines otherwise, a committee may appoint a sub-committee whose terms of reference and members shall be determined by the committee.
 2. The members of a committee may include non-councillors unless it is a committee which regulates and controls the finances of the Council.
 3. Unless the Council determines otherwise, all the members of an advisory committee and a sub-committee of the advisory committee may be non-councillors.

4. Ordinary Council Meetings

 1. In an election year, the annual meeting of the Council shall be held on or within 14 days following the day on which the councillors elected take office, unless Government Orders prevent the holding of meetings, e.g. for health reasons. In such cases, virtual meetings shall be arranged using appropriate technology as available.
 2. In a year which is not an election year, the annual meeting of the Council shall be held on such day in May as the Council decides, unless Government Orders prevent the holding of meetings, e.g. for health reasons. In such cases, virtual meetings shall be arranged using appropriate technology as available.
 3. If no other time is fixed, the annual meeting of the Council shall take place at 6pm.
 4. In addition to the annual meeting of the Council, any number of other ordinary meetings may be held in each year on such dates and times as the Council decides.
 5. The first business conducted at the annual meeting of the Council shall be the election of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Council.
 6. The Chairperson of the Council, unless they have resigned or becomes disqualified, shall continue in office and preside at the annual meeting until their successor is elected at the next annual meeting of the Council.
 7. The Vice-Chairperson of the Council, unless they resigns or becomes disqualified, shall hold office until immediately after the election of the Chairperson of the Council at the next annual meeting of the Council.
 8. In an election year, if the current Chairperson of the Council has not been re-elected as a member of the Council, they shall preside at the annual meeting until a successor Chairperson of the Council has been elected. The current Chairperson of the Council shall not have an original vote in respect of the election of the new Chairperson of the Council but shall give a casting vote in the case of an equality of votes.
 9. In an election year, if the current Chairperson of the Council has been re-elected as a member of the Council, he shall preside at the annual meeting until a new Chairperson of the Council has been elected. They may exercise an original vote in respect of the election of the new Chairperson of the Council and shall give a casting vote in the case of an equality of votes.
 10. Following the election of the Chairperson of the Council and Vice-Chairperson of the Council at the annual meeting, the business shall include:
  1. In an election year, delivery by the Chairperson of the Council and councillors of their acceptance of office forms unless the Council resolves for this to be done at a later date. In a year which is not an election year, delivery by the Chairperson of the Council of their acceptance of office form unless the Council resolves for this to be done at a later date;
  2. Confirmation of the accuracy of the minutes of the last meeting of the Council;
  3. Receipt of the minutes of the last meeting of a committee;
  4. Consideration of the recommendations made by a committee;
  5. Review of delegation arrangements to committees, sub-committees, staff and other local authorities;
  6. Review of the terms of reference for committees;
  7. Appointment of members to existing committees;
  8. Appointment of any new committees in accordance with standing order 3;
  9. Review and adoption of appropriate standing orders and financial regulations;
  10. Review of arrangements (including legal agreements) with other local authorities, not-for-profit bodies and businesses;
  11. Review of representation on or work with external bodies and arrangements for reporting back;
  12. Review of inventory of land and other assets including buildings and office equipment;
  13. Confirmation of arrangements for insurance cover in respect of all insurable risks;
  14. Review of the Council’s and/or staff subscriptions to other bodies;
  15. Review of the Council’s complaints procedure;
  16. Review of the Council’s policies, procedures and practices in respect of its obligations under freedom of information and data protection legislation (see also standing orders 7, 15 and 16);
  17. Review of the Council’s policy for dealing with the press/media;
  18. Review of the Council’s employment policies and procedures;
  19. Review of the Council’s expenditure incurred under s.137 of the Local Government Act 1972 or the power of well-being.
  20. Determining the time and place of ordinary meetings of the Council up to and including the next annual meeting of the Council.

5. Extraordinary Meetings Of The Council

 1. The Chairperson of the Council may convene an extraordinary meeting of the Council at any time.
 2. If the Chairperson of the Council does not call an extraordinary meeting of the Council within seven days of having been requested in writing to do so by two councillors, any two councillors may convene an extraordinary meeting of the Council. The public notice giving the time, place and agenda for such a meeting shall be signed by the two councillors.

6. Voting On Appointments

 1. Where more than two persons have been nominated for a position to be filled by the Council and none of those persons has received an absolute majority of votes in their favour, the name of the person having the least number of votes shall be struck off the list and a fresh vote taken. This process shall continue until a majority of votes is given in favour of one person. A tie in votes may be settled by the casting vote exercisable by the chairperson of the meeting.

7. Management Of Information

See also standing order 15.

 1. The Council shall have in place and keep under review, technical and organisational measures to keep secure information (including personal data) which it holds in paper and electronic form. Such arrangements shall include deciding who has access to personal data and encryption of personal data.
 2. he Council shall have in place, and keep under review, policies for the retention and safe destruction of all information (including personal data) which it holds in paper and electronic form. The Council’s retention policy shall confirm the period for which information (including personal data) shall be retained or if this is not possible the criteria used to determine that period (e.g. the Limitation Act 1980).
 3. The agenda, papers that support the agenda and the minutes of a meeting shall not disclose or otherwise undermine confidential information or personal data without legal justification.
 4. Councillors, staff, the Council’s contractors and agents shall not disclose confidential information or personal data without legal justification.

8. Draft Minutes

 1. If the draft minutes of a preceding meeting have been served on councillors with the agenda to attend the meeting at which they are due to be approved for accuracy, they shall be taken as read.
 2. There shall be no discussion about the draft minutes of a preceding meeting except in relation to their accuracy. A motion to correct an inaccuracy in the draft minutes shall be moved.
 3. The accuracy of draft minutes, including any amendment(s) made to them, shall be confirmed by resolution and shall be signed by the chairperson of the meeting and stand as an accurate record of the meeting to which the minutes relate.
 4. If the chairperson of the meeting does not consider the minutes to be an accurate record of the meeting to which they relate, their shall sign the minutes and include a paragraph in the following terms or to the same effect:
 5. “The chairperson of this meeting does not believe that the minutes of the meeting of the ( ) held on [date] in respect of ( ) were a correct record but their view was not upheld by the meeting and the minutes are confirmed as an accurate record of the proceedings.”
 6. Subject to standing order 15(a) and following a resolution which confirms the accuracy of the minutes of a meeting, the draft minutes or recordings of the meeting for which approved minutes exist shall be destroyed.

9. Code Of Conduct And Dispensations

See also standing order 2(s).

 1. Councillors and non-councillors with voting rights shall observe the code of conduct adopted by the Council.
 2. All councillors and non-councillors with voting rights shall undertake training in the code of conduct within six months of the delivery of their acceptance of office form.
 3. Dispensation requests shall be in writing and submitted to the standards committee of the County Council as soon as possible before the meeting that the dispensation is required for.

10. Code Of Conduct Complaints

 1. Complaints that could be dealt with in-house were of a very restricted nature and would be referred in the first instance to the Clerk who would, in consultation with the Monitoring Officer, decide on whether they should be dealt with in-house or referred on.
 2. Upon notification by the County Council that it is dealing with a complaint that a councillor or non-councillor with voting rights has breached the Council’s code of conduct, the Proper Officer shall, subject to standing order 7, report this to the Council.
 3. Where the notification in standing order 10(a) relates to a complaint made by the Proper Officer, the Proper Officer shall notify the Chairperson of Council of this fact, and the Chairperson shall nominate another staff member to assume the duties of the Proper Officer in relation to the complaint until it has been determined.
 4. The Council may:
  1. provide information or evidence where such disclosure is necessary to investigate the complaint or is a legal requirement;
  2. seek information relevant to the complaint from the person or body with statutory responsibility for investigation of the matter;
  3. indemnify the councillor or non-councillor with voting rights in respect of his related legal costs and any such indemnity is subject to approval by a meeting of the Council.

11. Proper Officer

 1. The Proper Officer shall be either (i) the clerk or (ii) other staff member(s) nominated by the Council to undertake the work of the Proper Officer when the Proper Officer is absent.
 2. The Proper Officer shall:
  1. at least three clear days before a meeting of the council, a committee or a sub-committee:
   • serve on councillors by delivery or post at their residences a signed summons confirming the time, place and the agenda; and
   • provide, in a conspicuous place, public notice of the time, place and agenda (provided that the public notice with agenda of an extraordinary meeting of the Council convened by councillors is signed by them)and publish electronically notice of the time and place and, as far as reasonably practicable, any documents relating to the business to be transacted at the meeting unless they relate to business which is likely to be considered in private or if their disclosure would be contrary to any enactment.
    See standing order 2(b) for the meaning of clear days for a meeting of a full council and standing order 2(c) for the meaning of clear days for a meeting of a committee;
  2. convene a meeting of Council for the election of a new Chairperson of the Council, occasioned by a casual vacancy in his office;
  3. facilitate inspection of the minute book by local government electors;
  4. receive and retain copies of byelaws made by other local authorities;
  5. hold acceptance of office forms from councillors;
  6. hold a copy of every councillor’s register of interests;
  7. assist with responding to requests made under freedom of information legislation and rights exercisable under data protection legislation, in accordance with the Council’s relevant policies and procedures;
  8. receive and send general correspondence and notices on behalf of the Council except where there is a resolution to the contrary;
  9. assist inthe organisation of, storage of, access to, security of and destruction of information held by the Council in paper and electronic forms ubject to the requirements of freedom of information and data protection legislation and other legitimate requirements (e.g. the Limitation Act 1980);
  10. arrange for legal deeds to be executed;
   See also standing order 18;
  11. arrange or manage the prompt authorisation, approval, and instruction regarding any payments to be made by the Council in accordance with its financial regulations;
  12. record every planning application notified to the Council and the Council’s response to the local planning authority in a book for such purpose;
  13. refer a planning application received by the Council to the Chairperson or in their absence the Vice-Chairperson of the Council within two working days of receipt to facilitate an extraordinary meeting if the nature of a planning application requires consideration before the next ordinary meeting of the Council;

12. Responsible Financial Officer

 1. The Council shall appoint appropriate staff member(s)to undertake the work of the Responsible Financial Officer when the Responsible Financial Officer is absent.

13. Accounts And Accounting Statements

 1. “Proper practices” in standing orders refer to the most recent version of “Governance and Accountability for Local Councils in Wales – A Practitioners’ Guide”.
 2. All payments by the Council shall be authorised, approved and paid in accordance with the law, proper practices and the Council’s financial regulations.
 3. The Responsible Financial Officer shall supply to each councillor as soon as practicable after 30 June, 30 September and 31 December in each year a statement to summarise:
  1. the Council’s receipts and payments (or income and expenditure) for each quarter;
  2. the Council’s aggregate receipts and payments (or income and expenditure) for the year to date;
  3. the balances held at the end of the quarter being reported and
   which includes a comparison with the budget for the financial year and highlights any actual or potential overspends.
 4. As soon as possible after the financial year end at 31 March, the Responsible Financial Officer shall provide:
  1. each councillor with a statement summarising the Council’s receipts and payments (or income and expenditure) for the last quarter and the year to date for information; and
  2. to the Council the accounting statements for the year in the form of Section 1 of the annual governance and accountability return, as required by proper practices, for consideration and approval.
 5. The year-end accounting statements shall be prepared in accordance with proper practices and apply the form of accounts determined by the Council (receipts and payments or income and expenditure) for the year to 31 March. A completed draft annual governance and accountability return shall be presented to all councillors at least 14 days prior to anticipated approval by the Council. The annual governance and accountability return of the Council, which is subject to external audit, including the annual governance statement, shall be presented to the Council for consideration and formal approval before 30 June.

14. Financial Controls And Procurement

 1. The Council shall consider and approve financial regulations drawn up by the Responsible Financial Officer, which shall include detailed arrangements in respect of the following:
  1. the keeping of accounting records and systems of internal controls;
  2. the assessment and management of financial risks faced by the Council;
  3. the work of the independent internal auditor in accordance with proper practices and the receipt of regular reports from the internal auditor, which shall be required at least annually;
  4. the inspection and copying by councillors and local electors of the Council’s accounts and/or orders of payments; and
  5. subject to standing orders 14(e) and (f) whether contracts with an estimated value below £1,000 or due to special circumstances are exempt from a tendering process or procurement exercise .
 2. Financial regulations shall be reviewed regularly and at least annually for fitness of purpose.
 3. Subject to additional requirements in the financial regulations of the Council, the tender process for contracts for the supply of goods, materials, services or the execution of works shall include, as a minimum, the following steps:
  1. a specification for the goods, materials, services or the execution of works shall be drawn up;
  2. an invitation to tender shall be drawn up to confirm (i) the Council’s specification (ii) the time, date and address for the submission of tenders (iii) the date of the Council’s written response to the tender and (iv) the prohibition on prospective contractors contacting councillors or staff to encourage or support their tender outside the prescribed process;
  3. the invitation to tender shall be advertised in a local newspaper and in any other manner that is appropriate;
  4. tenders are to be submitted in writing in a sealed marked envelope addressed to the Proper Officer;
  5. tenders shall be opened by the Proper Officer in the presence of at least one councillor after the deadline for submission of tenders has passed;
  6. tenders are to be reported to and considered by the appropriate meeting of the Council or a committee or sub-committee with delegated responsibility.
 4. Neither the Council, nor a committee or a sub-committee with delegated responsibility for considering tenders, is bound to accept the lowest value tender.
 5. A public contract regulated by the Public Contracts Regulations 2015 with an estimated value in excess of £181,302 for a public service or supply contractor in excess of £4,551,413 for a public works contract (or other thresholds determined by the European Commission every two years and published in the Official Journal of the European Union (OJEU)shall comply with the relevant procurement procedures and other requirements in the Public Contracts Regulations 2015 which include advertising the contract opportunity on the Contracts Finder website and in OJEU.
 6. A public contract in connection with the supply of gas, heat, electricity, drinking water, transport services, or postal services to the public; or the provision of a port or airport; or the exploration for or extraction of gas, oil or solid fuel with an estimated value in excess of £363,424 for a supply, services or design contract; or in excess of £4,551,413for a works contract; or £820,370 for a social and other specific services contract (or other thresholds determined by the European Commission every two years and published in OJEU) shall comply with the relevant procurement procedures and other requirements in the Utilities Contracts Regulations 2016.

15. Responsibilities To Provide Information

See also standing order 16.

 1. In accordance with freedom of information legislation, the Council shall publish information in accordance with its publication scheme and respond to requests for information held by the Council.

16. Responsibilities Under Data Protection Legislation

(Below is not an exclusive list).
See also standing order 7.

 1. The Council may appoint a Data Protection Officer.
 2. The Council shall have policies and procedures in place to respond to an individual exercising statutory rights concerning his personal data.
 3. The Council shall have a written policy in place for responding to and managing a personal data breach.
 4. The Council shall keep a record of all personal data breaches comprising the facts relating to the personal data breach, its effects and the remedial action taken.
 5. The Council shall ensure that information communicated in its privacy notice(s) is in an easily accessible and available form and kept up to date.
 6. The Council shall maintain a written record of its processing activities.

17. Relations With The Press/Media

 1. Requests from the press or other media for an oral or written comment or statement from the Council, its councillors or staff shall be handled in accordance with the Council’s policy in respect of dealing with the press and/or other media.

18. Execution And Sealing Of Legal Deeds

Any two councillors may sign, on behalf of the Council, any deed required by law and the Proper Officer shall witness their signatures.

19. Communicating With County Council Councillors

 1. An invitation to attend a meeting of the Council shall be sent, together with the agenda, to the ward councillor(s) of the County Council representing the area of the Council.

20. Restrictions On Councillor Activities

 1. Unless duly authorised no councillor shall:
  1. inspect any land and/or premises which the Council has a right or duty to inspect; or
  2. issue orders, instructions or directions.

21. Standing Orders Generally

 1. All or part of a standing order, except one that incorporates mandatory statutory or legal requirements, may be suspended by resolution in relation to the consideration of an item on the agenda for a meeting.
 2. A motion to add to or vary or revoke one or more of the Council’s standing orders, except one that incorporates mandatory statutory or legal requirements, shall be proposed by a special motion, the written notice by at least five councillors to be given to the Proper Officer.
 3. The Proper Officer shall provide a copy of the Council’s standing orders to a councillor as soon as possible.
 4. The decision of the chairperson of a meeting as to the application of standing orders at the meeting shall be final.

Top

Mae holl bolisīau’r Cyngor ar gael yn Gymraeg ar gais. Cysylltwch â’n Clerc am fwy o wybodaeth. Ein nod yw cyhoeddi cyfieithiadau llawn maes o law.