Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Ymwadiad

Mae’r wybodaeth sydd ar y wefan hon at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem sy’n darparu’r wybodaeth a thra ein bod yn gwneud ein gorau i gadw’r wybodaeth mor gyfoes a chywir â phosib, allwn ni ddim honni na gwarantu, boed trwy fynegi neu awgrymu fod yr wybodaeth sydd ar ein gwefan yn gyflawn, yn gywir, yn ddibynadwy, yn addas neu ar gael na’r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau, neu graffeg perthynol sydd ar y wefan ar gyfer unrhyw ddibenion. Felly ar eich cyfrifoldeb eich hun mae unrhyw ddibyniaeth a roddir ar y fath wybodaeth.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu niwed gan gynnwys heb gyfyngiad, colled neu niwed anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, neu unrhyw golled neu ddifrod bynnag yn deillio o golli data neu enillion allai ddeillio, neu’n gysylltiedig â defnyddio’r wefan hon.

Ar y wefan hon mae dolenni i wefannau eraill nad ydynt o fewn ein rheolaeth. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros natur, cynnwys nac argaeledd y gwefannau hynny. Felly ddylech chi ddim tybio ein bod wedi cymeradwyo’r farn a fynegir ar y gwefannau hynny.

Gwneir pob ymdrech bosib i gadw’r wefan hon i redeg yn esmwyth. Fodd bynnag, nid yw Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb, ac nid yw’n atebol am, ddiffyg argaeledd dros dro o’r wefan o ganlyniad i drafferthion technegol sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Os y dewch o hyd i ddolenni sydd wedi torri neu ddolenni at ddeunydd anaddas neu anghywir rhowch wybod i ni.